Opłaty drogowe, winiety w Austrii

Przejazd autostradami i drogami szybkiego ruchu w Austri jest płatny.

Opłaty drogowe, winiety w Austrii

Austria - opłaty za autostrady

W Au­strii ko­rzy­sta­nie z au­to­strad i dróg szyb­kie­go ruchu (rów­nież na te­re­nie miast) jest płat­ne. Pre­zen­tu­je­my ak­tu­al­ne ceny wi­niet i wy­so­ko­ści in­nych opłat dro­go­wych w Au­strii, które w 2015 r. nie­znacz­nie wzro­sły.

Z au­striac­kich au­to­strad oraz dróg szyb­kie­go ruchu można ko­rzy­stać tylko po wy­ku­pie­niu wi­niet­ki. Wy­so­kość opłat za­leż­na jest od ro­dza­ju po­jaz­du i okre­su po­by­tu na te­ry­to­rium Au­strii.

Wi­nie­ty każ­de­go roku mają inny kolor. W 2015 r. obo­wią­zy­wać bę­dzie kolor la­zu­ro­wy ("azur­blau") – nowy cen­nik wpro­wa­dzo­ny zo­sta­je wraz z dniem 1.12.2014. "Stare" na­klej­ki utra­cą waż­ność 31.01.2015 r.

Cen­nik wi­nie­tek w Au­strii (ceny w euro)

 
Rodzaj pojazdu roczna  dwumiesięczna  10-dniowa
motocykl 33,60 Euro 12,70 Euro 5 Euro
samochód  osobowy do 3,5 tony 84,40 Euro 25,30 Euro 8,70 Euro

Wi­niet­kę na­le­ży na­kle­ić na przed­niej szy­bie pod lu­ster­kiem lub z boku, po stro­nie kie­row­cy, na tej wy­so­ko­ści co wi­niet­ka na­kle­jo­na pod lu­ster­kiem.

Man­dat za brak waż­nej wi­niet­ki wy­no­si 120 Euro. Nie­na­kle­je­nie jej na szybę, a tylko umiesz­cze­nie za szybą skut­ku­je man­da­tem 240 Euro. W przy­pad­ku nie uisz­cze­nia opła­ty od razu jej wy­so­kość może zo­stać zwięk­szo­na nawet do 400 Euro.

Dla po­jaz­dów po­wy­żej 3,5 tony od 2004 roku znie­sio­no sys­tem opłat dro­go­wych w for­mie wi­nie­tek. W jego miej­sce zo­sta­je wpro­wa­dzo­ny cał­ko­wi­cie elek­tro­nicz­ny sys­tem po­bo­ru opłat dro­go­wych.

Dla udo­god­nie­nia kie­row­com sa­mo­cho­dów oso­bo­wych czę­sto prze­jeż­dża­ją­cym przez tu­ne­le i prze­łę­cze w Au­strii, gdzie do­dat­ko­wo trze­ba pła­cić od roku 2006 zo­stał wpro­wa­dzo­ny nowy sys­tem opłat za po­mo­cą Vi­de­omaut:

- na od­cin­kach au­to­strad i tu­ne­li: A9 (Pyhrn), A10 (Tau­ern) i A13 (Bre­ner) zo­stał wpro­wa­dzo­ny nowy sys­tem opłat, który au­to­ma­tycz­nie iden­ty­fi­ku­je po­jazd po jego ta­bli­cach re­je­stra­cyj­nych co po­zwa­la na prze­jazd bez za­trzy­my­wa­nia się. Sys­tem zo­stał wpro­wa­dzo­ny z myślą o sa­mo­cho­dach czę­sto jeż­dżą­cych po tych au­to­stra­dach i po­sia­da­ją­cych 1-rocz­ną wi­niet­kę opłat dro­go­wych. Ko­rzy­stać z niego mogą sa­mo­cho­dy oso­bo­we pod wa­run­kiem, że nie cią­gną przy­cze­py a ich sze­ro­kość nie prze­kra­cza 2,3 m. Na pas prze­zna­czo­ny dla sa­mo­cho­dów z kartą Vi­de­omaut można wjeż­dżać z pręd­ko­ścią 15 km/h.

Karty Vi­de­omaut za­cho­wu­ją waż­ność przez 1 rok, a ich cena wy­no­si:

A13 au­to­stra­da Bren­ner, cały od­ci­nek: 8,oo Euro

A13 au­to­stra­da Bren­ner, zjazd w Stu­bai: 2,50 Euro

A10 au­to­stra­da Tau­ern, tu­ne­le: Tau­ern i Kat­sch­berg­tun­nel: 9,50 Euro

A9 au­to­stra­da Pyhrn, punkt opłat w Bo­sruck: 4,50 Euro

A9 au­to­stra­da Pyhrn, punkt opłat w Gle­inalm: 7,50 Euro


Karty sys­te­mu vi­de­omaut można wy­ku­pić w Au­strii i Niem­czech na punk­tach gra­nicz­nych, sta­cjach paliw lub w sys­te­mie on-li­ne pod ad­re­sem: www.​videomaut.​at

Od 01.09.2008 dla po­jaz­dów do 3,5 tony zo­sta­ła wpro­wa­dzo­na opła­ta za prze­jazd ob­wod­ni­cą Bre­gen­cji (Bre­genz, rejon Niem­cy-Au­stria-Szwaj­ca­ria)

Opła­cie pod­le­gać będą po­jaz­dy, które nie mają wi­nie­tek po­zwa­la­ją­cych na prze­jazd mię­dzy Ho­he­nehms (zjazd 23) a Hor­branz przy gra­ni­cy z Niem­ca­mi. Można je nabyć na sta­cjach ben­zy­no­wych w re­gio­nach przy­gra­nicz­nych.

Koszt wi­niet­ki na prze­jazd w jedną stro­nę to 2 Euro (prze­jazd tam i z po­wro­tem - 4 Euro). W Pol­sce nie pro­wa­dzi się sprze­da­ży tych opłat.

Nie­za­leż­nie od po­sia­da­nia wi­niet­ki do­dat­ko­wo obo­wią­zu­ją opła­ty za prze­jazd:

 • tunel Arlberg (na S16 - pomiędzy Tyrolem a Vorarlberg - z St.Anton do Langen)
 • tunel Felbertauern na drodze B108, czynny cały rok. Łączy region Kitzbühel z Tyrolem wsch. umożliwiając szybkie połączenie północ-południe np. z Monachium do Włoch i Słowenii
 • tunel Karawanken na A11, łączy Austrię (St.Jacob) ze Słowenią (Jesenice)
 • tunele: Tauern na odcinku Flachauwinkel - Zederhaus i Katschberg na odcinku St.Michael - Rennweg na autostradzie Tauernautobahn (A10)
 • tunele: Gleinalm: St.Michael - Ubelbach i Bosruck: Spital a.Pyhrn - Ardning na autostradzie Pyhrn (A9)
 • autostrada Brenner (A13 - pomiędzy Tyrolem i Włochami)
 • droga wysokoalpejska Gerlos (pomiędzy Salzburgiem i Tyrolem)
 • droga wysokoalpejska Grossglockner, czynna od maja do października
 • droga wysokoalpejska Silvretta (Vorarlberg) zamknięta w zimie na odcinku Galtür - Partenen; zakaz ruchu dla pojazdów z przyczepami
 • droga wysokoalpejska Timmelsjoch z Imst (A) do Merano (Włochy).
 • autostrada BRENNER
 • tunel Karawanken: - pojazdy do 3,5 ton (motocykl, samochód osobowy z przyczepą lub bez, mikrobus, furgonetka) - 6,50 €, - pojazdy powyżej 3,5 ton; 2-osiowe (autokar) - 10,50 €, pojazdy powyżej 3,5 ton; maks.3-osiowe(nie licząc osi przyczepy autokaru) - 15,00 €


Oplata pobierana jest za pomocą sprzedawanych winietek, czyli specjalnych naklejek.
Wysokość opłat zależna jest od rodzaju pojazdu i okresu ważności. Winietki obowiązują na drogach:   

Dla pojazdów powyżej 3,5 tony obowiązuje elektroniczny system poboru opłat drogowych. Bliższe dane o systemie i 
niezbędnym do niego wyposażeniu znajdują się na stronach: www.go-maut.at  oraz www.asfinag.at